مركز آموزش سامان
سامان - خيابان پاسداران، روبروي مركز درماني نور

تلفن: 33527464